^ Back to Top

ประกวดภาพยนต์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

ประกวดภาพยนต์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท พร้อมทุนสนับสนุน และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 3 -5 คน

หลักฐานการจัดส่งผลงาน

 • ใบสมัครจำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.facebook.com/ThaiBeverage
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 • โครงเรื่อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

กำหนดส่งผลงาน

 • วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่อง (Treatment)
  • การส่งผลงาน ให้นำส่งทาง email : thaibevgreenblanket@gmail.com
  • โดยต้องส่งพร้อมใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกติกา
 • วันพุธที่  25 กันยายน 2562 ปิดรับโครงเรื่อง (Treatment)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 3 ทีม  ทีมละ 15,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
คุณวชิราภรณ์ เทพสันต์ (ออม) : 065 - 509 - 1123

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวริษา เลี้ยงตระกูล / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Total Prize Money: 
80,000 Baht
Deadline: 
02 Sep 2019 09:00 to 25 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.