^ Back to Top

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๒๕ ปี
๓. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๕. มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการนำเสนอประเด็นโต้แย้ง และ/หรือการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษระดับภาค/ประเทศ/นานาชาติ เช่น

 • การแข่งขันโต้วาที (Debate Competition)
 • การแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจำลอง (Model United Nations Competition)
 • การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court Competition)

๖. ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

๑. คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จะทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่เกิน ๒๔ คน
๒. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คณะทำงานฯ จะพิจารณาจากความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การแข่งขันโต้วาที ผลการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ
๓. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน หรือนิสิต นักศึกษา
ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรง
๔. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด จำนวน ๔ ครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ดังนี้

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา” กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโต้วาที และการแข่งขันโต้วาทีรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 • การฝึกอบรมแบบเข้มก่อนการแข่งขันระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (เฉพาะผู้ชนะเลิศได้เป็นผู้แทนประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
 • การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

๕. คณะผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่าย
ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๖. คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและกำหนดการตามความเหมาะสม
๗. กรณีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า ไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th หรือ hrpro62@hotmail.com ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง)มาแสดงต่อคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ ในวันที่มารายงานตัวเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒          
 • มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒

รางวัลการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย   จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐   บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ – ๓๑

Deadline: 
25 Jul 2019 09:00 to 19 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.