^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทําจากพลาสติก “Crafting Your Own Business : พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทําจากพลาสติก “Crafting Your Own Business : พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ภายใต้พื้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry transformation center : ITC) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทําจากพลาสติก “Crafting Your Own Business : พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 1. เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
 3. รวมทีมสร้างสรรค์ผลงาน 1 ทีมไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ csc.pttgcgroup.com และดําเนินการดังนี้
  • กรอกใบสมัคร
  • ส่งผลลงบนกระดาษ A4 และนำเสนอในรูปแบบ Presentation Paper ประกอบด้วย แบบและแนวคิดในการออกแบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการนําเสนอ
  • แนบไฟล์งาน Present ในรูปแบบ PDF, Power Point, Keynote และไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่าน Online Drive หรือ CD
 2. ส่งเอกสารตามข้อ 1 โดยผ่านช่องทาง E-mail : Crafting2562@gmail.com /หรือทางไปรษณีย์ เขียนชื่อผู้ส่งผลงาน ส่งมาที่
  ตู้ ปณ. 203 ปณศ. จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230
  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยถือวันประทับตรานําส่งเป็นสําคัญ
 3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ํากันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน
 5. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนําเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทําการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางผู้จัดการแบ่งมันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถาม ความเป็นเจ้าของ
 6. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ทางผู้จัดงานในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพการประกวดของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของทางผู้จัดงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งให้ทราบ - และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากทางผู้จัดงาน
 8. หากพบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทําผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติทางผู้จัดงานบอระงับการให้รางวัลรวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

อธิบายเพิ่มเติม ข้อกําหนดในการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่ทําจากพลาสติก โดยผลิตจากพลาสติกใดก็ได้ในสามชนิดนี้

 1. Bio Plastic
 2. Plastic Recycle
 3. Plastic ทั่วไป

ติดต่อสอบถาม
โทร. 091-794-3934

File attachments: 
Deadline: 
24 Jun 2019 09:00 to 31 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.