^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”

ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท พร้มโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับการประกวด
แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งได้เพียงระดับชั้นละ 1 ทีม

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดการประกวด

 1. ผลงานคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยการนำเสนอเนื้อหาต้องใช้กระบวนการขั้นตอน หลักการเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยมาปรับใช้ในการหาข้อยุติในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เหตุผลในการอภิปรายโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. สมาชิกทุกคนในทีมต้องทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมใบสมัครและคลิปวิดีโอ
 3. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียด FullHD (ขนาด 1920x1080Pixels) เป็นไฟล์ประเภท .mp4 เท่านั้น
 4. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “สภาจำลอง” youth.senate.go.th และศึกษาข้อมูลการประชุมวุฒิสภาได้ทางเว็บไซต์ “วุฒิสภา” www.senate.go.th
 5. เกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนน ให้ยึดถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” เป็นที่สิ้นสุด
 6. เกณฑ์การพิจารณารางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) คณะกรรมการฯ เป็นผู้เผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดผ่านช่อง YouTube Channel “Senate Roleplay” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผลงานที่มียอดเข้าชม (View) สูงสุดจะได้รับรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) โดยคณะกรรมการฯ จะนับยอดเข้าชม(View)สุดท้าย วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา
 7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สามารถนำออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้ในการดำเนินการใดๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือขออนุญาตกับเจ้าของผลงาน
 8. ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขันหรือประกวดเวทีใดหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน
 9. ผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น หากปรากฏภายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอตัดสิทธิการประกวด และเรียกคืนรางวัล
 10. รูปแบบการนำเสนอ การใช้ภาษา เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ และต้องไม่มีเนื้อหาที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

กำหนดระยะเวลา

 • วันหมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562
 • วันประกาศผล ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

รางวัลการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
  • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 3. รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ
 • โทร. 0 2831 5888 , 0 2831 9115

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chompu Roseapple

Total Prize Money: 
210,000 Baht
Deadline: 
05 Jun 2019 09:00 to 31 Jul 2019 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod