^ Back to Top

ประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

ประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ในโครงการ U ME IDEA ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาวการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสื่อและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้

คุณสมบัติ
นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมสื่อ

โจทย์ของ U ME IDEA 2019
“นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for Sustainable Future)

 • โจทย์ที่ 1: Think Disruptive : คิดล้ำ
  พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ปฏิรูประบบเดิมที่ล้าสมัยและไม่สามารถสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ที่ล้ำนำสมัยกว่าได้  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมที่ต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน  หรือ พฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ที่กำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media ที่เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนไป เป็นต้น  มองหาไอเดียที่ปฏิรูประบบความคิดเดิม ๆ ที่กำลังกำเนิดขึ้น เพื่อเติมเต็มโอกาสใหม่ ๆ สำหรับโลกอนาคต
 • โจทย์ที่ 2: Think Big :  คิดใหญ่
  ต้องอาศัยระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลในปัจจุบันเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเล็ก ๆ สามารถเติบโตและขยายตัวเองไปสู่ตลาดระดับโลกได้ (Repeatability and Scalability) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้นักคิดริเริ่มธุรกิจ (Startups) สามารถนำเอาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ผู้บริโภคออนไลน์ และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ประสานเข้าด้วยกัน  คิดใหญ่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้น  แต่ยังร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
 • โจทย์ที่ 3: Think Creative : คิดสร้างสรรค์​
  นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผู้ชมด้วยเทคโนโลยีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อเป็นศูนย์กลาง อาทิ การค้นหา Pain Points เพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์ม  การนำเสนอสื่อด้วยเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์เสมือน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับชมด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) และ การนำเสนอรายการต่าง ๆ ที่นำไอเดียของช่องทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสบการณ์เฉพาะบุคคล เป็นต้น

การสมัครและการเสนอผลงานนวัตกรรม

 • จัดทำคลิป VDO ในรูปแบบ Real Presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • แนะนำแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโจทย์ที่กำหนด
  • ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
 • กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอัพโหลดคลิป VDO ผ่านช่องทาง www.umeidea.net โดยมีคุณภาพไฟล์ 1080 p (HD)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วั 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2556

เกณฑ์การพิจารณา

 • คุณภาพการนำเสนอ 25 %
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 %
 • ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ 25 %
 • ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ 25 %

ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

รางวัลการประกวด

 • รางวัล Best of the best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท
 • รางวัล Think Disruptive  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัล Think Big จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัล Think Creative จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-2016392-3
 • www.umeidea.net
 • www.facebook.com/umeideas
Tags: 
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2019 09:00 to 31 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.