^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019) หัวช้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต : Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality” ชิงทุนสนับสนุน ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้คิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรังสรรค์สังคมคุณภาพแห่งอนาคต สามารถต่อยอดได้จริงและนวัตกรรมด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าของประเทศด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดของการแปลงนวัตกรรมเป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดทั้งในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ตั้งแต่เยาว์วัย
 3. กระตุ้นจิตสํานึกของการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่ความยั่งยืน
 4. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรของกลุ่ม ปตท. ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพด้านการประดิษฐ์ คิดค้นสร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรมอันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกเรียนและประกอบอาชีพด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคต

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ในปีการศึกษา 2562
 3. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเท่านั้น

โจทย์การประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาองค์ความรู้”
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้”
 3. ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การบูรณาการองค์ความรู้”

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ www.powerofinnovation.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลเข้ารอบ 45 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ฝ่ายประสานงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
  สำนักงานใหญ่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย โทรศัพท์ : 064-9978836
 • E-mail : youthgreenovationawards@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย

Deadline: 
16 May 2019 (All day) to 10 Jul 2019 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.