^ Back to Top

ประกวดออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด “Cheek in @ PSU Student Biz Mall”

ประกวด “ออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Cheek in @ PSU Student Biz Mall”

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าร่วมประกวด “ออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Cheek in @ PSU Student Biz Mall” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ PSU Student Biz Mall ในเป็นที่รู้จักกับสาธารณะมากขึ้น
 3. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิด ข้อจำกัด นำเสนอออกมาเป็นรูปภาพเพื่อสื่อถึงรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุดเช็คอินภายในมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดในการออกแบบ

 1. ออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Check in ภายใต้แนวความคิดการออกแบบลานน่าเดินและเป็น มิตรกับสิงแวดล้อมสำหรับคน ม.อ.
 2. พื้นที่โครงการที่จะทำการออกแบบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. การออกแบบให้ปฏิบัติตามพื้นฐานความเป็นจริงของพื้นที่
 4. ผลงานการออกแบบ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องระบุถึงขนาด และวัสดุที่จะใช้จากแบบที่ออกแบบไว้ให้ชัดเจน
 5. ผู้สมัครประกวดออกแบบฯ จะต้องชี้แจงงบประมาณในการออกแบบได้อย่างชัดเจน งบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

เงื่อนไขการร่วมประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ สามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้ไม่จากัดผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 2. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและ รูปแบบที่ไม่เคยมีการนาเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ถูกต้องต่อไป
 3. PSU Student Biz Mall ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดการเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะนาไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป
 4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
 5. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

 

รายละเอียด

 1. กำหนดรูปแบบ เทคนิคและมาตราส่วนตามความเหมาะสม
 2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ใช้ภาษาไทย
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Photoshop (300 dpi ขึ้นไป) หรือ Illustrator ขนาด 1หน้า A4

ผลงานที่นำเสนอ ประกอบด้วย

 1. รายละเอียดการออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Cheek in @ PSU Student Biz Mall และ แนวความคิดในการออกแบบตามความเหมาะสม
 2. รายละเอียดการวางผังโครงการและแนวความคิดในการออกแบบตามความเหมาะสมและพื้นฐาน ความจริง
 3. รายละเอียดการคำนวณค่าก่อสร้างเฉพาะจุดเช็คอิน งบไม่เกิน 30,000 บาท

รายละเอียดหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น

 1. หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอารบิก ขนาดสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
 2. สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กำหนดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร และ ตามด้วยเลขอารบิก 4 หลัก (เช่น NHA 1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้ว ติดที่มุมขวาด้านล่างหลังแผ่นงานทุกชิ้น
 3. ส่งผลงานในรูปแบบ ไฟล์ Photoshop (300 dpi ขึ้นไป) หรือ Illustrator (ที่สามารถแก้ไขได้) ไฟล์ JPG

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • รับสมัครแบะส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2562 ทาง e-mail: psuseda@gmail.com
 • กรรมการคัดเลือกผลงาน : วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทาง Page Facebook: PSU –BizMall
 • ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เกณฑ์การตัดสินรางวัล รวม 100 คะแนน

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 2. ความสวยงาม 25 คะแนน
 3. การนำไปใช้ได้จริง 50 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จานวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณฐาปนีย์ สังข์ศิริ โทร. 074-289358 (ในวันเวลาราชการ)
 • e-mail: psuseda@gmail.com
 • Facebook : PSU-BizMall
Total Prize Money: 
15,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 May 2019 09:00 to 30 May 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.