^ Back to Top

ประกวด “Craft Content Creator”

ประกวด “Craft Content Creator”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Craft Content Creator” ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ : Retelling the Detailing” ในโครงการ “พัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (#CrafttheFuture)” ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
กลุ่มนิสิตและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยสามารถสมัครได้ทั้งรูปแบบบุคคลหรือทีม (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อทีม)

กติกา เงื่อนไข และเกณฑ์การคัดเลือก

 1. คณะกรรมการจะแบ่งการพิจารณาเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย
   • ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการประกวด)
   • แนวคิด (Concept) ไม่เกิน 5 บรรทัด
   • แนวทางโครงเรื่อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
   • ความยาวของผลงาน เมื่อผลิตแล้ว ต้องไม่เกิน 3 – 5 นาที
   • กลุ่มเป้าหมาย และสื่อที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 สื่อ
  • ขั้นตอนที่ 2 Craft Camp
   • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 20 ราย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Craft Camp กับทางโครงการ
   • ผลิตภาพยนตร์สั้น วีดีทัศน์ ไวรัลคลิป ฯลฯ ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที จำนวน 1 เรื่อง
  • ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกผลงานจำนวน 10 ผลงาน
   • คณะกรรมการจะตัดสินและพิจารณาผลงานจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วเท่านั้น
  • ขั้นตอนที่ 4 จัดแสดงผลงานและตัดสิน
   • คณะกรรมการจะตัดสินและพิจารณาผลงานจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 – 3 แล้ว เท่านั้น
 2. เกณฑ์การพิจารณา
  • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด
  • แนวคิดในการนำเสนอ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)
  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการรับสมัคร

 • ผ่านระบบ E-mail : nattawadee.r@sacict.or.th และ craftthefuture2019@gmail.com
 • dreamworkadv.com/craftthefuture.php?asdfasdf
 • ผ่านระบบไปรษณีย์ :
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
  งหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศจะได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงานจะได้รับ เกียรติบัตรพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท/ผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center 1289 1289 # 1375 และ 1373
 • โทร 0642393196, 0942264954

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนิรัชรา

Deadline: 
10 Apr 2019 10:00 to 08 May 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.