^ Back to Top

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างอัตลักษณ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นที่รู้จัก
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 (ร้านยา GPP) และ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
 2. ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 27 มีนาคม – 17 เมษายน 2562
 • การประกาศผล 23 เมษายน 2562 ทาง www.nhso.go.th

รางวัลการประกวด
รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (รวมเป็นเงิน 30,000 บาท)

 • รางวัลที่ 1 1 รางวัล
  • เกียรติบัตร รางวัลที่ 1
  • เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 1 รางวัล
  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลที่ 2
  • เงินรางวัล 7,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล
  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลชมเชย
  • เงินรางวัล 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 141 4000

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
29 Mar 2019 10:00 to 17 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.