^ Back to Top

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

ประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MV "SSRU MV Awards Vol.9" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. การส่งผลงานสามารถส่งได้ในนามนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น จานวนไม่เกิน 10 คน
 2. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ประกาศรับสมัคร Facebook Fanpage : SSRU MV AWARDS
 4. สามารถเลือกแนวเพลงได้ทุกประเภท
 5. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่โลโก้กิจกรรมของ “SSRU MV AWARDS VOL.9”
 6. ส่งผลงานในรูปแบบ Mpeg-4 (.mp4) และ .mov ความละเอียด 720p ขึ้นไป โดยบันทึกไฟล์ใส่แผ่น DVD 1 แผ่น ต่อ 1 ไฟล์ รวมเป็น 2 แผ่น (หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้จะแจ้งกลับในทันที และหากไม่ได้การตอบกลับภายในวันที่แจ้งจะถือว่าสละสิทธิ์)
 7. ต้องตัดต่อผลงาน Music Video ที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรูปแบบของ Teaser ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือ องค์กรใด อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 9. ไม่ใช้สัญลักษณ์หรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี และยั่วยุสร้างความแตกแยก
 10. วิดีโอต้องถ่ายทาใหม่ทั้งหมด (ห้ามนาไฟล์วิดีโอจากอินเตอร์เน็ต DVD และ VCD มาใช้ประกอบเรื่องราว)
 11. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนามาร่วมกระกวดอีกและคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่ เนื้อหาภาพในวิดีโอ ซอฟต์แวร์ฟอนต์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
 13. ทางการประกวดได้รับสิทธิ์ในการแพร่ภาพและเสียงของ Music Video ที่เข้ารอบการประกวดผ่านทาง Facebook Fanpage : SSRU MV AWARDS VOL.9 และ Youtube Channel : SSRU MV AWARDS
 14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Fanpage : SSRU MV Awards
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ : 081-068-1368

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Fang Chinnawong

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
06 Mar 2019 09:00 to 27 Mar 2019 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.