^ Back to Top

ประกวดวิดีโอคลิปนำเสนอประเด็นทางการศึกษาพิเศษ "SPEDTalk"

ประกวดวิดีโอคลิปนำเสนอประเด็นทางการศึกษาพิเศษ "SPEDTalk"

ชมรมต้นกล้าครูการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิปนำเสนอประเด็นทางการศึกษาพิเศษ "SPEDTalk" หัวข้อ "Stop Hoping, Start Changing for Inclusive Education" ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่น่าสนใจในปัจจุบัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนะ และ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทางานด้านการศึกษาพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจ
 • สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)
 • กรณีสมัครแบบทีม ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนนำเสนอได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

 • เริ่มรับสมัครวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
 • วันที่จัดกิจกรรม SPEDTalk วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/nyseclub.educu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนภรณ์ มโนสัมฤทธิ์

Total Prize Money: 
3,000 Baht
Deadline: 
25 Feb 2019 10:00 to 31 Mar 2019 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod