^ Back to Top

ประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"

ประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป (เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด)
 • เปิดรับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

การตัดสิน

 • การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑  เมษายน ๒๕๖๒
  • จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
  • การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล 
  • ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒
  • เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด ) 
  • สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก
  • กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป) ของทั้งสองจังหวัด
 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด
 • มอบรางวัลวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่          

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียดพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

เผยแพร่ออนไลน์
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )

 • ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )
  • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  
 • ประเภทไวรัล คลิป (VIRAL CLIP) ยอดนิยมสูงสุด (POPULAR VOTE)  
  • รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัลโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท
 • ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด (รอบสุดท้าย)
  • รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙
 • www.facebook.com/phototechmag
 • www.facebook.com/Phototech-Magazine-184497108242715

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PHOTOTECH MAGAZINE

Deadline: 
09 Feb 2019 10:00 to 15 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.