^ Back to Top

ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อหาแนวคิดและรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เพื่อสร้างประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

การส่งผลงาน 

 1. ผู้ส่งผลงานแต่ละคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับพันธกิจ บทบาทหน้าที่ หรือเอกลักษณ์สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเสนอได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ 
 3. ผลงานที่ประกวดจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวแทนขององค์กร  รวมทั้งสร้างการจดจำที่ดี และสามารถนำไปสร้างเป็นประติมากรรมได้จริง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถออกแบบงานตามความถนัดไม่ว่าจะออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือออกแบบโดยการวาดด้วยมือ

ผลงานที่วาดด้วยมือ

 1. ส่งผลงานที่วาดด้วยมือ ผนึกบนกระดาษแข็ง เขียนอธิบายแนวคิดและที่มาของงาน  เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดที่ด้านหลัง
 2. บรรจุผลงานทั้งหมดในซองเดียวกัน พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แล้วนำส่ง 
  • ด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) ที่ 
   งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

 1. ผู้ร่วมประกวดพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษสีขาว ผนึกบนกระดาษแข็ง พร้อมทั้งพิมพ์อธิบายแนวคิดและที่มาของงาน ผนึกบนกระดาษแข็ง พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดที่ด้านหลัง 
 2. Digital File บันทึกแบบผลงานให้เป็นไฟล์ PDF ความละเอียดไม่ต่ากว่า ๓๐๐ DPI ลงในแผ่น CD เขียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ลงบนแผ่น CD และบรรจุในซองกันกระแทก
 3. บรรจุผลงานทั้งหมดในซองเดียวกัน พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แล้วนำส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 4. จัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) ที่
  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

กำหนดส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562 ขยายเวลาถึง 31 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ medinfo.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 074-451145-6

การตัดสินของคณะกรรมการ 

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากในกรณีมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทุกผลงานต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเองโดยสิ้นเชิง และหากเป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและขอคืนเงินรางวัล โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถฟ้องร้องได้ทุกกรณี 
 2. คณะกรรมการจะตัดสินและคัดเลือกผลงานจากเกณฑ์ ดังนี้ 
  • สื่อถึงเอกลักษณ์สำคัญของความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างการจดจำได้ดี
  • สามารถนำไปสร้างได้จริงตามแบบ 
 3. หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัล และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 074-451145-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Jan 2019 10:00 to 31 May 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.