^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมชมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 3. ไม่เคยได้รับรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-6 มาก่อน 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

 1. ทีมแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
 2. คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรกให้เหลือ 30 ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที และคณะกรรมการจะตัดสินให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2019 ภายใต้งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7

หลักฐานของผู้สมัคร

 1. ใบสมัครออนไลน์
 2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
 5. คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
 6. หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที

รายละเอียดภาพยนตร์สั้น

 1. ภาพยนตร์สั้นมีความยาวระหว่าง 5 - 7 นาที
 2. รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รักษ์ไทย รักษ์โลก” โดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps
 4. เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ จะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 14 มกราคม – 3 มีนาคม 2562
 • ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook page : ThailandShortFilmCompetition
 • www.thailandfilmdestination.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภิญญดา

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Jan 2019 10:00 to 03 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.