^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

เว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์”
 2. ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป
 3. สีมาสคอต : ใช้สีของโลโก้ต่อยอดออนไลน์ (#EA0029 / #3DAE2B / #194F90) เป็นหลัก โดยสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 • รอบคัดเลือก : ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานมาที่ Email: tyo.mascot@gmail.com เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ ไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง .jpg .jpeg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
 • พร้อมระบุเหตุผล ตั้งชื่อผลงาน และรายละเอียดโครงการฯ โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 • รอบตัดสิน : ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ และรูปภาพ โดยต้นฉบับของโปรแกรมไฟล์ และไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .psd (Illustrator 10 / CS3 / Photoshop) และ .jpg / .jpeg ความละเอียดของไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ส่งมาที่ Email: tyo.mascot@gmail.com
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ สามารถทำการปรับปรุง แก้ไขผลงาน ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน แต่เพียงผู้เดียว
  • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. จากคณะกรรมการ 50% แบ่งเป็น
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • การสื่อความหมาย 20 คะแนน
  • คุณภาพของผลงาน 10 คะแนน
 2. จาก Popular vote 50%

ระยะเวลาการส่งผลงาน

 1. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
 2. รอบคัดเลือก : คณะกรรมการตัดสินผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ผลงาน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 3. รอบตัดสิน : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 ผลงาน หลังจากจัดส่งไฟล์และลงสีตามกำหนด ผู้เข้าประกวดต้องเข้ามานำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 4 ผลงานจัดเตรียมไฟล์งานนำเสนอมาเอง
 4. ประกาศรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ต่อยอดออนไลน์ (www.toryodonline.com) และ เฟสบุ๊กเพจของต่อยอดออนไลน์ (Facebook page: TorYodonline.TH)

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 5,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-227-9444 ต่อ 7124
 • Email: tyo.mascot@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภัทรพล เจษฎาพิพัฒน์

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Dec 2018 10:00 to 31 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.