^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ "ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 2. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
 3. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
 4. เพื่อฝึกให้นิสิต/นักศึกษา มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนคนในทีม)
 • สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ – 29 มกราคม 2562
 • ประชุมชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทาแผน 29 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • ส่งผลงานด้วยตนเองที่สมาคมการตลาดฯ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 มีนาคม 256
 • ประกาศผลการตัดสิน 50 ทีม 27 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 14 ทีม 4 เมษายน 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 7 ทีม 19 เมษายน 2562
 • ประชุมผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น.
 • พิธีประกาศผล และมอบรางวัล 27 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล : ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล The Best Idea : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล The Best Support : ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Creative Award : ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ : 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360-3
 • 089-446-9127 (คุณตูน)
 • 064-5016154 (คุณดรีม)
Contest Type: 
Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Dec 2018 10:00 to 29 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.