^ Back to Top

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำประพันธ์ หัวข้อ "ละครชีวิต" เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๑ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กฎกติกาการแข่งขัน
การแข่งขันประชันกลอนสดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ

  • รอบที่ ๑ ประกวดคำประพันธ์ หัวข้อ "ละครชีวิต"
  • รอบที่ ๒ แข่งขันประชันกลอนสด

กำหนดการสมัคร

  • เริ่มเปิดรับผลงานรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งผลงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ thpml.edu@gmail.com
  • ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ก วันเวลาภาษาไทย (@WanwelaTH)

รางวัลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ทุนการศึกษาจำนวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุมดูแลสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้จาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก “โครงการปิ่นมาลาวิชาการ”

ติดต่อสอบถาม

  • นางสาวบุษกร เรืองเดช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗ – ๐๖๗ - ๑๖๙๒
  • นายสิรภพ ใสสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑ – ๘๘๕ - ๙๒๙๒
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : thpml.edu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. More Siraphop Saisaard

Deadline: 
26 Nov 2018 10:00 to 28 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.