^ Back to Top

ประกวดเพจ "Social Media Smart Page Award"

ประกวดเพจ "Social Media Smart Page Award"

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทปส.) ในสำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพจ "Social Media Smart Page Award" ชิงเงินรางวัล และเงินอุดหนุนการดำเนินงานเพจต่อเนื่องอีก 1 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลักดันการ’สร้าง’และการ’เสพ’สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านการรู้เท่าสื่อในวงกว้าง การให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์เชิงสังคม
 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นทางเลือกแก่ประชาชนและเยาวชน
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มศักยภาพและเป็น actor ในสื่อสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ

กติกาการสมัครเขาร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award

 1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุระหว่าง 18 -35 ปี ไม่จำกัดเพศ  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะมีประสบการณ์หรือมีเพจของตัวเองมาแล้วหรือไม่ก็ได้ คณะทำงานจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดคือ การฝึกอบรมความรู้ 2 ระยะรวม 7 วัน และฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book
 3. ในช่วงการฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book ซึ่งเรียกว่า Probation เป็นเวลา 2 เดือน ( ผู้ร่วมโครงการอยู่ในถิ่นพำนักตามปกติ) จะได้รับเบี้ยเลี้ยงสัปดาห์ละ 1,000 บาท และมีทีม Coaching ให้ความช่วยเหลือ /ให้คำปรึกษา  
 4. ทีม Coaching เป็นผู้ประเมินผลการฝึกปฏิบัติในช่วง 2 เดือนเป็นสำคัญ ผู้ที่ผ่านช่วง Probation แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบการตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. รางวัลชนะเลิศ Social Media Smart Page Award ได้รับเงินสด 100,000 บาทและโล่เกียรติยศ รางวัลที่สอง 1 รางวัล ได้รับเงินสด 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัลๆละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 6. ทางโครงการจะจัดให้มีเวทีประกาศผล พร้อมนิทรรศการจัดแสดงผลงานรางวัล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจาก กสทช.เป็นผู้มอบและมีสื่อมวลชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
 7. เพจรางวัลทั้ง 5 เพจจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยมีทีม Coaching ติดตาม monitor และให้การสนับสนุน รวมทั้งจะมีการจัดประชุม Focus group เพื่อติดตามความก้าวหน้า
 8. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด หากได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สามารถเบิกค่าเดินทางไป-กลับ(ตามจริง)จากทางโครงการได้  และโครงการจะจัดหาที่พักให้ตลอดช่วงของการฝึกอบรม
 9. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ตารางเรียนคือวันที่ 24-25-26-27 มกราคม และ 1-2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 7 วัน) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการจดหมายรับรองการลางานหรือลาเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการให้
 10. โครงการฝึกอบรมและงานประกาศผลรางวัล จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/tcijthai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

Deadline: 
07 Nov 2018 (All day) to 10 Jan 2019 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.