^ Back to Top

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561 ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
 2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และเป็นผลงานที่ผลิตไปใช้ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่จำกัดภาควิชา และชั้นปีการศึกษา
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 5 คน โดยสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 4. ส่งใบสมัครการประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่20 ตุลาคม2561
 5. ส่งผลงานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ส่งในรูปแบบของ DVD และอัพโหลดขึ้นบนเฟซบุ๊กตามที่กำหนดไว้ภายในวันที่25 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาการประกวด

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 2. ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2561 ขยายเวลาปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 3. ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน www.facebook.com/cfa.nla (คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
 4. ประกาศผลรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2561

การส่งผลงาน

 1. ส่งเอกสารการสมัคร ใบสมัคร คำอธิบายภาพรวมของผลงาน สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าประกวดในกลุ่มทุกคน
 2. สามารถส่งผลงานผ่านช่องทาง
  • ส่งด้วยตนเอง ที่
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12
   ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800
   โทรศัพท์ 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174
  •  ส่งโดยการ upload บน www.facebook.com/cfa.nla (คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

รางวัล และ ทุนการศึกษา

 1. รางวัลชนะเลิศ
  • โล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ทุนการศึกษา 100,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • บัตรโดยสารเครื่องบินแอร์เอเชียเส้นทางภายในประเทศ เที่ยวบิน FD มูลค่า 100,000 บาท*
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • โล่ประกาศเกียรติคุณจากรองประธานสภานิติบัญญัติ คนที่ 1
  • ทุนการศึกษา 50,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • บัตรโดยสารเครื่องบินแอร์เอเชียเส้นทางภายในประเทศ เที่ยวบิน FD มูลค่า 50,000 บาท*
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โล่ประกาศเกียรติคุณจากรองประธานสภานิติบัญญัติ คนที่ 2
  • ทุนการศึกษา 30,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • บัตรโดยสารเครื่องบินแอร์เอเชียเส้นทางภายในประเทศ เที่ยวบิน FD มูลค่า 30,000 บาท*
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล
  • ทุนการศึกษา รางวัลละ20,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร

*หมายเหตุ โดยมูลค่าดังกล่าวคิดเทียบเท่ามูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับที่นั่งละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12
  ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800
 • โทรศัพท์ 02 831 9177
 • โทรสาร 02 831 9174
 • Email: cfa-senate@hotmail.com
 • Facebook: www.facebook.com/cfa.nla

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
08 Sep 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.