^ Back to Top

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

ประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018"

Keratiles Ceramic ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสด "Mosaic Tiles Designs Contest 2018" ภายใต้ชื่อโครงการ “หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค : Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วัตถุประสงค์
ประเทศไทยมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดมากมาย เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คที่สำคัญอันน่าประทับใจ ตั้งแต่สถานที่เชิงศิลปวัฒนธรรม สถานที่เชิงศาสนา สถานที่เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ทางธรรมชาติ รวมถึงยังมีเรื่องราวที่เกิดจากความสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย ที่รอให้ไปสัมผัสและนำมาบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ จึงมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงสร้างจินตนาการของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย สามารถแปลงภาพต่างๆ ผ่านมุมมองของภาพโมเสคได้อย่างมีศิลปะ ควรค่าแก่การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป

คุณสมบัติผู้ประกวด
นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ประเภทภาพการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. แลนด์มาร์คประจำจังหวัดของไทย (Landmark of Thailand) นำเสนอสถานที่ซิกเนเจอร์ที่เป็นจุดเด่น เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจำจังหวัด จังหวัดใดก็ได้ในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอผ่านมุมมองของโมเสค สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนว่าคือจังหวัดอะไร
 2. สัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย (Mythical Creature) ถ่ายทอดจินตนาการ สร้างสรรค์เรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์แห่งความงามของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย กำหนดให้ “ขนาดของสัตว์เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของภาพ”

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 1. แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
 2. กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น (มี Pantone สีให้) สร้างผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ช่อง (Pixel) ที่กำหนด (มีตาราง Grid ให้) สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid) อยู่ในไฟล์ Illustrator ที่บริษัทฯ จัดทำให้แล้วได้ที่ www.keratiles.co.th หรือขอรับแผ่นซีดีจากบริษัทฯ (ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพทุกชนิด)
 3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หรือผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองโดยการดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วได้ โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  เป็นอันขาดและผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

ขอบเขตด้านพื้นที่

 1. ภาพทั้ง 2 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 156 x 252 ช่อง (Pixel) (13 x 21 ฟุต)
 2. ประเภทการจัดวางภาพ 1.แนวนอน หรือ 2.แนวตั้ง 

วิธีการเสนองาน (Presentation)

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานกระดาษ A2 ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน 
 • ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG ต้องบันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 ชุด
 • ระบุชื่อผลงานและประเภทของภาพการประกวด พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

รางวัลการประกวด เงินรางวัลประเภทละ

 • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2   5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย   2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
 • ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
 • ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
 • ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

กำหนดเวลา

 • วันรับสมัคร: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันประกาศผล: 20 มีนาคม 2562 ทาง Facebook.com/keratilesceramic และ www.keratiles.co.th

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
 • ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายการตลาด โทร.02 692 9201-5, 089 5007718
 • info@keratiles.co.th
 • facebook.com/keratilesceramic

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Angkana Singhanam / Keratiles Ceramic Co., Ltd.

Total Prize Money: 
160,000 Baht
Deadline: 
31 Aug 2018 10:00 to 28 Feb 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.