^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน"

กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” โจทย์ "ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน" ในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรม ชิงรางวัล พร้อมทุนการสนับสนุน และโอกาสดูงาน หรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% จำนวนไม่เกิน 20 ทีม โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างรถต้นแบบเอง

การแข่งขัน แบ่งเป็น3 รอบ

 • รอบที่ 1 การแข่งขัน concept proposal เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ
 • รอบที่ 2 การแข่งขันข้อเสนอเชิงเทคนิค เลือกจาก technical point of view เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ
 • รอบที่ 3 การแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ โดยต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมที่จะได้ลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบโดยคณะกรรมการโครงการก่อน

หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบในแต่ละรอบสามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

การอบรม
การอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบโดยทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมได้ในแต่ละครั้งทีมละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน หากกรณีสมาชิกในทีมผ่าน EV Camp 2018 แล้วในหัวข้อใด 2 คนขึ้นไป สามารถแจ้งไม่เข้ารับการอบรมได้โดยต้องแจ้งในระยะเวลาการให้แจ้งชื่อผู้อบรมในแต่ละครั้ง (แจ้งรายชื่อผู้แทนเข้าอบรมแต่ละครั้งล่วงหน้าการอบรมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์) โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 •  ก่อนการแข่งขันรอบที่ 1
  • ครั้งที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองเชิงธุรกิจในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตามข้อกำหนด และส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า
  • ครั้งที่ 2 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา
 • ก่อนการแข่งขันรอบที่ 2
  • ครั้งที่ 3 การออกแบบโครงสร้างการจัดวางระบบและความแข็งแรง
  • ครั้งที่ 4 การทดสอบในการแข่งขัน และ System integration and Testing
  • ครั้งที่ 5 Coaching session
  • ครั้งที่ 6 Workshop การทำต้นแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วย 3D Printing
 • ก่อนการแข่งขันรอบที่ 3
  • ครั้งที่ 7 Workshop การสร้างรถไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 1 Concept proposal
  รอบที่ 1 การแข่งขัน concept proposal เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ แต่ละทีมนำเสนอและเปิดรับการซักถาม (มีเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 7 นาที และเปิดรับการซักถาม ไม่เกิน 8 นาที) โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้
  • ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย และแนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม (Understanding in customer’s need and engineering design concept) 40 คะแนน
  • ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Business model) 30 คะแนน
  • การนำเสนอ (Presentation) 20 คะแนน
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 10 คะแนน
 • หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันข้อเสนอเชิงเทคนิค
  รอบที่ 2 คัดเลือกจาก technical point of view เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ แต่ละทีมส่งรายงานข้อเสนอเชิงเทคนิคโดยละเอียดก่อนวันแข่งขันและนำเสนอด้านเทคนิคและเปิดรับการซักถาม (มีเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 7 นาที และเปิดรับการซักถาม ไม่เกิน 8 นาที) พร้อมส่งแบบ/ต้นแบบโครงสร้างแบบ 3 มิติ โดยเกณฑ์การให้คะแนนตามผลการประเมินเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบจริงตามข้อกาหนดการแข่งขัน  
 • หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 3 การแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ
  รอบที่ 3 แข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบ โดยการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดการแข่งขันโดยคณะกรรมการการแข่งขัน (Technical Inspection) โดยต้องผ่านการประเมินความเหมาะสม ก่อนที่จะได้ลงสนามแข่งขันก่อน ตามข้อกำหนดการแข่งขัน

กำหนดระยะเวลา
วันหมดเขตการรับสมัคร 20 กันยายน พ.ศ. 2561

รางวัลและทุนการสนับสนุน

 • รอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทีมละ 3,000 บาท จำนวนไม่เกิน 10 ทีม
 • รอบที่ 2 รางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดลือกรอบที่ 2 ทีมละ 27,000 บาท/ทีม จำนวนไม่เกิน 10 ทีม
 • รอบที่ 3 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทและโอกาสดูงาน หรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (ผ่านการคัดเลือกจากสถานที่ฝึกและดูงาน) หรือทุนการพัฒนาต่อยอดต้นแบบ

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: thaiev.consortium@gmail.com
 • Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CTEV Channel

Deadline: 
24 Aug 2018 10:00 to 20 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.