^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์

ประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดนมไทย - เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด "นมไทย-เดนมาร์ค" From Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนกาศึกษา และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. โครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ ควรจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
 3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
 4. อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม
 5. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
 6. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลงของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.
 7. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
 8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 9. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันที่กำหนด ( ดูวันประทับตราไปรษณีย์ )
กำหนดการ
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด 1 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2561
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์ 4 พื้นที่ 23 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561
 • กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 1 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม 19 ตุลาคม 2561
 • จัดกิจกรรม On Ground Activity 1 - 30 พฤศจิกายน 2561
 • จัดส่งกิจกรรม On Ground Activity 12 ธันวาคม 2561
 • กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 11-13 มกราคม 2562 นำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกแผนระดับภูมิภาค
 • ประกวดทีมกองเชียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 ทีม 3 กุมภาพันธ์ 2562
 • นำเสนอแผนงาน เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานวันโคนมแห่งชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  • พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
  • รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลดีเด่นภูมิภาค 12 ทีม 5,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุน อ ที่ปรึกษาทีม 17 ทีม ทีมละ 3,000 บาท
 • รางวัลทีมเชียร์
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3
  เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 02-276-5812 / 081-170-2750 / 086-048-3756
 • E-mail: thaidenmarkworkshop@gmail.com
 • Facebook :Thai-Denmarkworkshop

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thai-Denmarkworkshop

Contest Type: 
Deadline: 
01 Aug 2018 10:00 to 01 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.