^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษาประเทศเมียนมา

รูปแบบกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
 • การแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • กรอกใบสมัครได้ที่ www.sac.or.th เท่านั้น ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์และหรืออีเมล์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รางวัลการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียน และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 • รางวัลพิเศษสาหรับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสอบรอบคัดเลือกสูงสุดระดับชั้นละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ประเทศเมียนมา (กำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยครูผู้ควบคุมทีมจะได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ด้วย

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834
 • www.facebook.com/sac.anthropology
Deadline: 
14 Aug 2018 10:00 to 07 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.