^ Back to Top

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี และใบประกาศนียบัตร

กฎกติกาและแนวทางการประกวด

๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยผลงานมีขนาด A๓ (๒๙๗ × ๔๒๐ มม.)
๒. ผลงานจะต้องมีลักษณะเป็นการ์ตูนหน้าเดียวจบ ไม่จำกัดเทคนิค และมีเนื้อหาที่เป็นความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีการระบุที่ชัดเจนถึงการกระทำที่สามารถช่วยอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่าได้ โดยผู้เข้าประกวดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากสวนสัตว์ดุสิต นักการศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org หรือแฟนเพจ Dusitzoo Education
๓. ผลงานควรมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
๔. ผู้เข้าประกวดต้องสามารถอธิบายแนวคิดของผลงานได้ (ไม่เกิน ๕ บรรทัด)
๕. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
๗. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์ดุสิต โดยทางสวนสัตว์จะนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปจัดทำเป็นสื่อให้ความรู้และเผยแพร่ต่อไป
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • หากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถือว่าเป็นโมฆะ
 • สวนสัตว์ดุสิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาเปิดรับผลงาน ตั้งแต่ ๑๑ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  หลังการส่งผลงาน
  • ผู้เข้าประกวดจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันว่าสวนสัตว์ได้รับผลงานแล้ว
  • ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต จะสร้างอัลบั้มภาพผลงานที่ได้รับทุกผลงาน ในแฟนเพจ Dusitzoo Education โดยมีการระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมหัวข้อและแนวคิดของผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับการกดถูกใจมากที่สุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน
 • การกดถูกใจ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org และแฟนเพจ Dusitzoo Education ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยทางสวนสัตว์จะติดต่อผู้ชนะการประกวดเพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่รับรางวัลต่อไป

รางวัลการประกวด

๑. ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
๒. ผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๖ ผลงาน จะถูกนำไปติดตั้งเป็นป้ายให้ความรู้ภายในสวนสัตว์ดุสิต
๓. ผู้เข้าร่วมส่งผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๑ ปี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๖ เดือน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี ๓ เดือน
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี สามารถนำผู้ติดตามมาได้จำนวน ๒ คน

การส่งผลงาน

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dusit.zoothailand.org หรือ แฟนเพจ Dusitzoo Education
๒. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบภาพวาดขนาด A๓ หรือรูปแบบไฟล์ JPEG ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ DPI พร้อมแนบใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดจำนวน ๑ ชุด
๓. ช่องทางการส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 • ส่งทางอีเมล์ edudusitzoo@hotmail.co.th
 • ส่งทางไปรษณีย์
  ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต (ประกวดวาดภาพการ์ตูน)
  ๗๑ ถนนพระราม ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ติดต่อสอบถาม
แฟนเพจ Dusitzoo Education

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต

Deadline: 
11 Jun 2018 08:30 to 26 Jul 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.