^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราประจำสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

ประกวดออกแบบตราประจำสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราประจำสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถาบันให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน ซึ่งองค์กรวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยและให้ความเห็นที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขนส่งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และ/หรือทางอวกาศ รวมไปถึงกฎหมายพาณิชยนาวีและกฎหมายทะเลด้วย

ลักษณะของตราของสถาบันที่ออกแบบใหม่

 • ต้องแสดงให้ปรากฏว่าสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ต้องแสดงให้ปรากฏถึงภารกิจของสถาบัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ (ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางอวกาศ) รวมถึงภารกิจด้านพาณิชยนาวีและกฎหมายทะเลด้วย
 • ต้องแสดงออกถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ แสดงให้เห็นถึงการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PSD พร้อมไฟล์รูปภาพสกุล JPG หรือ PNG ทั้งแบบสี CMYK และขาวดำ
 • ต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดใส่ไฟล์ MS Word
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบมาใหม่
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นเป็นของสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

กำหนดการและวิธีส่งผลงาน

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่อีเมลของสถาบัน : itml.lawtu@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 • สถาบันฯ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรจากทางสถาบันฯ

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมลของสถาบัน : itml.lawtu@gmail.com
 • เฟซบุค : www.facebook.com/itml.lawtu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

Total Prize Money: 
5,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jun 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.