^ Back to Top

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน" ชิงโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • หรือ เป็นสมาชิกกลุ่มชมรม องค์กรเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น
 • ผู้สมัครสามารถสมัครประเภทบุคคล หรือสมัครเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 10 คน)

หลักเกณฑ์และรายละเอียดของผลงาน

 1. หัวข้อการประกวด “STOP DRUG : START CHANGE , เลิกยา กล้า...เปลี่ยน”
  โดยสปอตจะต้องถ่ายทอดหรือสื่อให้เห็นถึงเด็กและเยาวชนที่สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้ และประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการเลิกยาเสพติด ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบุคคลรอบข้าง โดยใช้หลักคุณธรรมที่กำหนดของรัฐบาล ได้แก่ พอเพียง / วินัย / สุจริต / จิตอาสา
 2. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 3. สปอตโฆษณาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 120 วินาที (2 นาที)
 4. ความละเอียดของไฟล์ผลงานต้องไม่ต่ำกว่า HD 1280x720 pixel / ระบบเสียง Stereo
 5. ส่งผลงานประเภทไฟล์ mp4 บรรจุลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น
 6. ปรากฏตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในตอนท้ายของสปอตโฆษณา ได้แก่
  • สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
  • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • สถานศึกษา หรือ กลุ่มที่ตัวเองสังกัด
 7. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาประกอบในผลงาน ได้แก่ ภาพ เสียง โดยการใส่เครดิตที่มาให้ถูกต้อง และต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมื่น หรือเสียดสี ตลอดจนก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 9. กรรมสิทธิ์ของผลงานให้ถือเป็นของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยังคงได้รับสิทธิในการเผยแพร่และยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานอยู่

การส่งใบสมัครและส่งผลงาน

 • สามารถส่งใบสมัครและผลงาน ไปยังสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ด่วน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • สถานที่ส่งผลงาน
  สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 1055/79 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท 71
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

รางวัลการประกวด

 • ระดับภาค (เหนือ / อีสาน / กลาง / ใต้)
  • รางวัลชนะเลิศแต่ละภาค ได้รับเกียรติบัตร และมีสิทธิได้รับรางวัลระดับชาติ
 • ระดับชาติ
  • รางวัลชนะเลิศระดับชาติ โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ (หัวหน้าสำนักฯ)
โทร 087 403 1112 โทรสาร 02 713 0497

Deadline: 
14 May 2018 10:00 to 10 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.