^ Back to Top

ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs หรือ Startup ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริงเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital ( VC )
 2. ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
 3. ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ

CONCEPT : ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

ทำได้เลย : เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้
ทำได้เร็ว : ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน รวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ
ทำได้จริง : เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 2. ผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด เว้นแต่เป็นเจ้าของผลงานธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด
 4. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และดำเนินการดังนี้
  • กรอกใบสมัคร
  • จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  • บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMVด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าแบบ "ไม่แสดงรายการ Unlisted" และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
 3. ส่งเอกสารตามข้อ2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.com และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่นเขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 10 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 7. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 8. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 9. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 10. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ

 1. Market Opportunity (โอกาสทางการตลาด) : สามารถระบุปัญหา (Pain point) ที่ต้องการตอบได้อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายความสำคัญของปัญหา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตลาดศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงจำนวน และมูลค่า
 2. Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม) : สามารถอธิบายคุณสมบัติ(attributes)และคุณประโยชน์ (Benefits) ที่โดดเด่นของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่าสามารถตอบโจทย์ / แก้ปัญหาได้อย่างโดนใจเหนือกว่าทางเลือกอื่นๆที่มีอย่างไร สร้างความว้าวด้วยอะไร อย่างไร
 3. Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว) : รูปแบบการดำเนิน ธุรกิจมีวิธีการสร้างรายได้ รูปแบบการลงทุน และต้นทุนที่เหมาะสม มีวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีเครือข่าย / พันธมิตรที่ช่วยให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
 4. Social Impact (ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) : นวัตกรรมที่สร้าง และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา / สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ในทางธุรกิจเท่านั้น
 5. Presentation + Q&A ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และตอบคำถามต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรอบคัดเลือกในทุกรอบการแข่งขัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook, ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
 3. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
 5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
 6. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
 7. รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน

 1. ผลงานชนะเลิศ เงินทุน 1,000,000 บาท
 2. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 500,000 บาท
 3. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุน 200,000 บาท
 4. ผลงานชมเชย 7 ผลงาน เงินทุนผลงานละ 100,000 บาท
 5. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนผลงานละ 5,000 บาท
 6. ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) 3 ผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท
 7. ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน ผลงานละ 30,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อ และ/หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (ตามข้อ 1 - 4) จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startupเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.092-247-0426-8
 • admin@gsb100tomillion.com
 • www.facebook.com/gsb100tomillion
 • www.gsb.or.th
Total Prize Money: 
3,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 May 2018 10:00 to 10 Aug 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod