^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018 ชิงทุนสนับสนุน ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม ผู้เป็นอนาคตของประเทศ ได้คิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถต่อยอดได้จริง
 2. บ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าของประเทศ ด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถต่อยอดได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดของการแปลงนวัตกรรมเป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดทั้งในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ตั้งแต่เยาว์วัย
 3. กระตุ้นจิตสำนึกของการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่ความยั่งยืน
 4. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ที่อยู่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรของกลุ่ม ปตท. ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพด้านการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ เลือกเรียนและประกอบอาชีพด้านนี้ในอนาคต

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คน และครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ในปีการศึกษา 2561
 3. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลเข้ารอบ 45 ทีม วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ฝ่ายประสานงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
  สำนักงานใหญ่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ผู้ประสานงาน
  • คุณอัญชลิกา เชาวนรังค์ (อัญ) โทรศัพท์ : 084-307-2797
  • คุณนีรนุช ตามศักดิ์ (ดา) โทรศัพท์ : 088-490-9448
 • E-mail: youthgreenovationawards@gmail.com
 • Facebook: www.facebook.com/youthgreenovationawards

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชลิกา เชาวนรังค์

Deadline: 
07 May 2018 10:00 to 16 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.