^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ตราสัญลักษณ์จะต้องมีความสวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์และสื่อความหมายถึงการฉลองครบ 60 ปี โดยมีเลข 60 และข้อความ “60 ปีโรงเรียนเทพมิตรศึกษา” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ (สีประจำโรงเรียนคือ สีน้ำเงิน-แดง)
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงานโดยความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป
 3. ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นเป็นของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
 4. คณะกรรมการจัดการประกวด มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกผู้ชนะหากไม่มีตราสัญลักษณ์ใดที่เหมะสม และมีสิทธิ์ปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัดทาของที่ระลึกต่าง ๆ ต่อไป
 6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงาน

 1. แนบไฟล์ภาพตราสัญลักษณ์ โดยมีขนาดไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว ทั้งแบบสี CMYK และขาวดำ ในรูปแบบนามสกุล JPG พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบไว้ด้านล่าง
 2. แนบไฟล์ Digital ต้นฉบับตราสัญลักษณ์ ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบนามสกุล AI ระบุ Code สี โหมด CMYK
 3. ระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ e-mail
 4. ส่งผลงานทาง e-mail : thepmitrsuksaschool@gmail.com เท่านั้น โดยตั้งหัวเรื่องว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี”

กำหนดการ

 1. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 2. ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.thepmitr.ac.th

รางวัลการปรกวด
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 084-1927707

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพสุชา อาจณรงค์

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
14 Apr 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.