^ Back to Top

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Advertising Contest 2018"

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Advertising Contest 2018"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Advertising Contest 2018" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม(จำนวนไม่เกิน 3คนต่อทีม และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน) (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลางจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 4. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 5. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 7. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Advertising Contest 2018
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ในนามเจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงานรวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 13. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน
สามารถสมัคร ผ่าน 3 ช่องทาง

 • สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.x-campuscontest.com
 • สมัครผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ ratthapong@absolutealliances.com
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครกลับมาที่ ratthapong@absolutealliances.com

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard
  • ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้
   • ส่งผลงานที่เป็น Paper(Storyboard)
   • และนำเสนอ Storyboard ผ่านคลิปวิดีโอ
  • อัพโหลดผลงานขึ้น YouTube ก็อปปี้ลิงค์ และส่งมาที่อีเมล์ ratthapong@absolutealliances.com พร้อมกับระบุชื่อทีม สมาชิกในทีม และโครงการ X Campus Advertising Contest 2018
 • รอบที่ 2 นำส่งผลงานเป็น Viral VDO
  • อัพโหลดผลงานขึ้น YouTube ก็อปปี้ลิงค์ และส่งมาที่อีเมล์ ratthapong@absolutealliances.com พร้อมกับระบุชื่อทีม สมาชิกในทีม และโครงการ X Campus Advertising Contest 2018

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร : 9 มีนาคม - 19 เมษายน 2561
 • ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) : 9 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 : 24 พฤษภาคม 2561
 • ทีมที่เข้ารอบ เข้าร่วม Workshop : 28 - 31 พฤษภาคม 2561
 • ส่งผลงานรอบที่ 2 : 30 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) : 16 กรกฎาคม 2561
 • นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner : 23-27 กรกฎาคม 2561

รางวัลทุนการศึกษา

 • ชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยทุนการศึกษา จำนวน 5,000บาท 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
  159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
 • E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
 • เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pinyapat Kanburut

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Mar 2018 10:00 to 19 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.