^ Back to Top

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ประกวดบทความ
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ระเบียบการแข่งขันประกวดบทความ

 1. จำกัดส่งบทความเข้าประกวด 1 ท่าน ต่อ 1 บทความ
 2. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกด้าน ระยะห่างบรรทัด Single Space มีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA
 3. เนื้อหาของบทความตอบโจทย์ในประเด็นต่อไปนี้
  • ท่านวาดภาพหรือมีแนวคิดในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไร
  • การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงมีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชน สังคม และอนาคตประเทศในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง
 4. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด หรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเป็นผลงานที่เคยผ่านการประกวดมาแล้ว และไม่คัดลอกข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง อันเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการว่าด้วยการคัดลอกผลงานผู้อื่น
 5. 5. ส่งไฟล์บทความในไฟล์สกุล .pdf มาที่ E-mail: tu.silentpower@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า “ประกวดบทความ Silent Power” และระบุรายเอียดข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ นามสกุล คณะ สถาบัน/มหาวิทยาลัย เบอร์ติดต่อ) แนบมาด้วย
 6. บทความที่เข้ารอบ 5 บทความ ต้องนำเสนอบทความเพื่อตัดสินในรอบสุดท้าย บทความละ 5-7 นาที โดยสามารถมี PowerPoint หรือสื่อประกอบการนำเสนอได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนนประกวดบทความ (รวม 100 คะแนน)

 1. คะแนนจากคณะกรรมการ 80 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
  • เนื้อหาและการลาดับโครงเรื่อง 20 คะแนน
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการให้เหตุผล 20 คะแนน
  • ความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง 20 คะแนน
  • การนำเสนอ 20 คะแนน
 2. ผลโหวตของผู้เข้าร่วมในวันงาน คิดเป็น 20 คะแนน

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

 • 25 กุมภาพันธ์ 2561 – 16 มีนาคม 2561 ขยายเวลาถึง 20 มีนาคม 2561 ถึงเวลา 20.00 น. : เปิดรับการส่งบทความ
 • 25 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. : ประกาศผลบทความที่เข้ารอบ 5 ความ
 • 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. : รายงานตัวเพื่อนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการและผู้ชมในกิจกรรมนิทรรศการและเสวนา “เมื่อกระแสการพัฒนา พัดพากระแสน้า ตอน วันหนึ่งฉันเดินลงโขง” ของโครงการ Silent Power วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
inbox ของ Facebook Fan page : SilentPower

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Silent Power

Deadline: 
25 Feb 2018 10:00 to 20 Mar 2018 20:00

Members Online

There are currently 0 users online.