^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 10 : Food Innovation Contest 2018

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 10 : Food Innovation Contest 2018

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 10 : Food Innovation Contest 2018 หัวข้อ “Local Identity to Healthy Product” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้มีเวทีในการแสดงออกซึ่ง ความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ
 2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเสาะหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเข้าร่วมทางานในองค์กร และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมการประกวด ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

หัวข้อการประกวด
“Local Identity to Healthy Product”

 • Local (ท้องถิ่น) : ลักษณะพิเศษที่เป็นไปตามธรรมชาติ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เกิดเป็นเอกลักษณ์สำคัญ
 • Identity (เอกลักษณ์) : วิธีการเฉพาะแบบวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เกิดจากการผสมผสานวัฒนาธรรมที่สั่งสมมา และเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลัง ตามลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม
 • Health Product (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) : ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลัก ที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

 1. สถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี (มีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันที่เป็นผู้ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน)
 3. แต่ละสถาบันฯ สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน โดยในแต่ละทีมสามารถมีนิสิต/นักศึกษา ได้มากกว่า 2 สาขาวิชา โดยกาหนดให้มีสาขาวิชาหลัก สาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมทีมด้วย คือ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ

 1. มหาวิทยาลัยที่มีมากกว่า 1 วิทยาเขตสามารถส่งเพิ่มได้ 1 ทีม รวมเป็น 3 ทีม ( 2 ทีมจากวิทยาเขต หลัก และอีก 1 ทีมจากวิทยาเขตอื่น)
 2. วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้ (เช่นหากวิทยาเขตหลักส่ง 1 ทีม วิทยาเขตอื่นก็จะส่งได้เพียง 1 ทีมตามเดิม ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนวิทยาเขตหลักได้)
 3. หากสถาบันใดส่งทีมเข้าแข่งขันเกินตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่คณะกรรมการตัดสินตาม ประกาศของสมาคมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือจานวนทีมตามที่กาหนด

การสมัคร

 1. กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจและประทับตราสถาบัน
 2. จัดทำโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana ขนาดอักษร 16 รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำโครงร่าง ดังตัวอย่างที่แนบไปพร้อมกับใบสมัคร
 3. VDO Clip การนำเสนอผลงาน ความยาว 5 นาที
 4. ส่งใบสมัคร, โครงร่าง (Proposal) และ VDO Clip ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของสมาคมฯ โดยสามารถทำการสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มีนาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 35,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงิน 15,000 บาท
  • สถาบัน ได้รับถ้วยรางวัลและโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 25,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงิน 5,000 บาท
  • สถาบัน ได้รับโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 16,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงิน 4,000 บาท
  • สถาบัน ได้รับโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
  • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 7,500 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงิน 2,500 บาท
  • สถาบัน ได้รับโล่รางวัล
 • รางวัลพิเศษ
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Design) 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
   • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร
   • สถาบัน ได้รับโล่รางวัล
  • โปสเตอร์ยอดเยี่ยม 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 3,000 บาท
  • ป๊อปปูล่าโหวต (จากทาง Facebook FoSTAT) 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • ผู้สร้างสรรค์ ได้รับเงิน 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail cfop@fostat.org หรือ contact@fostat.org
 • โทรศัพท์ 02 942 8528 ต่อ 104-105
 • โทรสาร 02 942 8527
 • Facebook Fanpage www.facebook.com/fostat.fanpage
 • www.facebook.com/foodinnovationcontest
Deadline: 
02 Jan 2018 10:00 to 30 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.