^ Back to Top

ประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 : THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION

ประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 : THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 : THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องมีสัญชาติไทย คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานฯ ต้องไม่เคยเข้าประกวดและแสดงที่ใดมาก่อน ยกเว้นการนาไปแสดงในรูปแบบศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาทุกระดับ
 2. ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 2 ชุด (ชิ้น) ต่อประเภท
 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่รับผลงานฯ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดทุกกรณี หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานฯ ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีส่วนร่วมการทาความผิดนั้น

ประเภทการประกวด

 1. เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย หมายถึง ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่แสดงออกถึงสุนทรียะแห่งคุณค่าหรือกระบวนการทางความคิดทางศิลปกรรม โดยผ่านเทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางเครื่องปั้นดินเผา
 2. เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม หมายถึง ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ ซึ่งสามารถแสดงออกถึงทักษะ ความชานาญ ความประณีตงดงาม และ/หรือ ผลงานที่มีรากฐานความคิดและเทคนิคอิงประเพณี สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยหรือประดับตกแต่ง
 3. เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “Modern Lifestyle” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีการแสดงออกด้านความงาม ความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้สอย สามารถนาไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้จริง

หมายเหตุ : ผลงานที่ส่งประกวดในแต่ละประเภท จะต้องเป็นผลงานที่ผลิตตามกระบวนการทางเครื่องปั้นดินเผาที่เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการใช้สี ต้องเป็นสีทางเซรามิคเท่านั้น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์มาแล้วไม่เกิน 2 ปี

การส่งผลงาน

 • ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 2 ชุด (ชิ้น)
 • ผลงานทุกประเภทต้องมีขนาดไม่เกิน 4 ตารางเมตร แต่ละชุด (ชิ้น) ต่อประเภท

กำหนดเวลาการส่งผลงาน

 • ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.
  • ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์
   เลขที่ 424 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
   ติดต่อ คุณเอก ปัญญาบาล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1366- 4684
  • ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.)
   เลขที่ 239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
   ติดต่อ คุณเยาวพา เทพวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321- 8280
 • ส่วนกลาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  ติดต่อ คุณศรายุทธ ภูจริต หมายเลขโทรศัพท์ 09-5174- 9159 หรือ 0-3427- 3301

รางวัลการประกวด
รางวัลแต่ละประเภท

 • รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทละ 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลๆละ 50,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานและได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2221-3841 (สำนักงานวังท่าพระ)
 • โทร. 09-5174-9159 / 0-3427-3301 (หอศิลป์สนาจันทร์)
 • Facebook : ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY
Deadline: 
27 Jul 2018 10:00 to 05 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.