^ Back to Top

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

แนวคิดการออกแบบผลงาน
สื่อถึงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดูสง่างาม น่าเกรงขาม และมีความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในการดูแลทรัพยากร โดยสามารถใช้เพื่อประดับเครื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์ อส.อส. ได้

กติกาการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ต้องทันสมัย มีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 • เนื้อหา ภาพประกอบข้อความหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย หรือชี้นำให้การะทำใด ๆ ในทางมิชอบ
 • ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 • รูปแบบการนำเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ และเข้าใจง่าย โดยต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบบรรยายพอสังเขป
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน

เงื่อนไขการประกวด

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้งานตามความเหมาะสม
 • ผลงานต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือส่งเข้าประกวดโครงการอื่นมาก่อน
 • บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลงานร่วมประกวดทางไปรษณีย์ที่
  ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
  ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ตัดสินผลการประกวด ประกาศผล และมอบรางวัล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายในเดือนมีนาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1641, 0 2561 2917 ในวันและเวลาราราชการ

Total Prize Money: 
45,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Jan 2018 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.