^ Back to Top

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่คุณภาพ ความหลากหลาย และคุณลักษณะพิเศษของข้าวไทย
 2. เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จัก และคุ้นเคยกับข้าวไทยในฐานะอาหารจานหลัก และเมนูทางเลือก
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
 4. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีของโลก
 5. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และถ่ายทอดสีสันมนต์เสน่ห์ของสูตรอาหารจากข้าวไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์

ประเภทผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป
 2. สถาบัน

ประเภทการประกวด

 1. สูตรอาหารจานหลัก
 2. สูตรอาหารว่างหรือของหวาน

กติกาการประกวด

 1. สูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานการคิดค้น และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 2. จัดส่งผลงานสูตรอาหารเข้าร่วมประกวดในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Microsoft Word หรือ ไฟล์ pdf) พร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน (ตามใบสมัครการประกวด) โดยครอบคลุมดังนี้
  • ชื่อสูตรอาหาร (ภาษาไทย/อังกฤษ) พร้อมระบุประเภทที่ส่งเข้าประกวด (อาหารจานหลัก หรืออาหารว่าง/ของหวาน)
  • ภาพถ่ายอาหารปรุงสำเร็จจากสูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เห็นอาหารชัดเจน และไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งภาพ ในกรณีที่มีวิดีโอ ผู้สมัครสามารถแนบลิ้งค์ได้ ผู้สมัครสามารถแนบลิ้งค์ได้ในเว็บไซต์สมัครการประกวด หรือทางอีเมล์
  • เขียนอธิบายถึงที่มา แนวคิด และแรงบันดาลใจ
  • เขียนอธิบายถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ โดยระบุปริมาณ และสัดส่วนอย่างชัดเจน ครบถ้วน
  • เขียนอธิบายถึงวิธีทำแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถทำตามสูตรได้ไม่ยาก
  • ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์/อีเมล์)

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความโดดเด่นของข้าวไทยในฐานะวัตถุดิบหลักที่นำมาสร้างสรรค์
 • สีสันความสวยงามน่ารับประทานของอาหาร
 • คุณค่าทางโภชนาการ
 • รสชาติ (เมื่อปรุงตามสูตร)

ขั้นตอนการตัดสิน

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ ทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์
 • คณะกรรมการคัดกรองพิจารณาคัดเลือกผลงาน เพื่อผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก จำนวน 40 ผลงาน (พิจารณาจากใบสมัคร + สูตรอาหาร + ภาพถ่ายอาหารที่ปรุงตามสูตร)
 • คณะกรรมการฯ คัดเลือกสูตรอาหารเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 20 สูตร (อาหารจานหลัก 10 สูตร อาหารว่าง/ของหวาน 10 สูตร)
 • การประกาศผลรางวัลชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

การส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.riceplusaward.com โดยแนบไฟล์ที่ระบุในกติกาครบถ้วน
 • ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวด “RICE PLUS AWARD 2018”
  23/15 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ส่งใบสมัครและผลงานทาง อีเมล์ : riceplusaward@gmail.com ระบุชื่อในอีเมล์ว่า “การประกวดสูตรอาหารนานาชาติที่ปรุงจากข้าวไทย” พร้อมแนบไฟล์ตามที่ระบุในกติกา

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • เปิดรับผลงานสูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวด : วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2561
 • การพิจารณาคัดกรอง และคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ : มีนาคม – เมษายน 2561
 • การพิจารณาตัดสิน พร้อมการประกาศผล และพิธีมอบรางวัล : เดือนพฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป (แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ อาหารจานหลัก และอาหารว่าง/ของหวาน)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • ประเภทสถาบัน (แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ อาหารจานหลัก และอาหารว่าง/ของหวาน)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด
 • คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากพบการนำผลงานของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดให้คณะกรรมการประกวดมีสิทธิเพิกถอนรางวัลฯ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด
 • กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวด "RICE PLUS AWARD 2018"
  23/15 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
 • โทร 02 254 6898 ต่อ 56,26
 • riceplusaward@gmail.com
 • www.riceplusaward.com
 • www.facebook/riceplusaward
 • www.facebook.com/dft2go
Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Dec 2017 10:00 to 31 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.