^ Back to Top

ประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม "YOTHI INNOVATION DISTRICT DESIGN CONTEST: MEDICAL & HEALTH INNOVATION HUB"

ประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม "YOTHI INNOVATION DISTRICT DESIGN CONTEST: MEDICAL & HEALTH INNOVATION HUB"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม "YOTHI INNOVATION DISTRICT DESIGN CONTEST: MEDICAL & HEALTH INNOVATION HUB" ชิงเงินรางวัลมูลคค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

การนำเสนอผลงาน การส่งประกวดต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ออกแบบ: ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอเพื่ออธิบายแนวคิดในงานออกแบบได้ชัดเจน โดยอาศัยแนวคิดหลักของการเป็นย่านนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Medical & Health Innovation Hub)
 2. บรรยาย: ไม่เกิน 300 คำ
 3. แนะนำ: ผ่านคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที
 4. นำเสนอ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอและจัดแสดงผลงานในงาน District Summit 2018

รูปแบบการนำเสนอ

 • กระดาษขนาด A1 (594 x 841 มม.) สองแผ่น แต่ละแผ่นผนึกลงบนบอร์ดที่มีความแข็งและเบา หนาไม่เกิน 20 มม. แต่ละแผ่นให้มีเลขหน้าอยู่ที่มุมขวาล่าง
 • แต่ละผลงาน ให้แนบแบบฟอร์มการส่งผลงาน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง ใส่ลงในซองปิดผนึก โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนเอกสารและบนซอง
 • แต่ละผลงาน ให้มี CD รวบรวมไฟล์งาน ใส่ในซอง โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนแผ่น CD และบนซอง ภายใน CD ให้มีไฟล์ ดังต่อไปนี้:
  • ไฟล์ drawing ทั้งหมด (.dwg format)
  • ไฟล์ภาพของแต่ละภาพที่ปรากฏในบอร์ดผลงาน (.jpg format, ขนาดตามที่แสดงในบอร์ดผลงาน ความละเอียดอย่างน้อย 150 dpi)
  • ไฟล์คำบรรยายงาน (.doc หรือ .docx format)
  • ไฟล์คลิปวีดีโอนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 2 นาที (.avi หรือ .mp4 format)
 • ไฟล์ของแต่ละบอร์ดตามที่จัดหน้ากระดาษแล้ว (.jpg format, size A1 at 150 dpi) ชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ ให้ขึ้นต้นด้วยหมายเลขผลงาน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้ส่งประกวดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • สามารถส่งผลงานในรูปแบบผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

กำหนดการ

 • 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ช่วงเวลาการรับลงทะเบียน
 • 12 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561 ช่วงเวลาการรับผลงาน
 • 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงรับคะแนนโหวตทาง Social Network
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอผลงานในงาน District Summit 2018
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีการออกแบบที่สื่อถึงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน
 • ประกอบด้วยองค์ประกอบของย่านที่มีความหลากหลาย
 • มีรูปแบบที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสวยงาม และใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถรองรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมในอนาคต
 • เป็นการออกแบบที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
 • สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 100,000 บาท และโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 80,000 บาท และโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 60,000 บาท และโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 30,000 บาท และโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร 02 - 017 5555 ต่อ 212 (พลพินิจ)

Deadline: 
01 Dec 2017 10:00 to 15 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.