^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย หัวข้อ "International Student Life in Thailand"

ประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย หัวข้อ "International Student Life in Thailand"

โครงการ Newton Advanced Fellowship โดย Newton Fund ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย หัวข้อ "International Student Life in Thailand" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

เงื่อนไขการประกวด

 1. ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ เพศ ระดับการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 2. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีมและสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 3. คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบหนังสั้น MV แอนิเมชัน Motion Infographic ฯลฯ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อเรื่อง และลงเครดิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำบรรยากาศและจุดเด่นต่างๆ ของประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาของไทย หรือความน่าสนใจอื่นๆ ทั้งนี้ เนื้อหาต้องไม่มุ่งหวังผลทางการค้าหรือโฆษณามหาวิทยาลัยใดเป็นการเฉพาะ
 4. คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 Pixel ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ หรือถ้าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นใดต้องมี subtitle เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 6. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD และให้ผลงานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการ โดยผู้จัดโครงการพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 7. ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดโครงการนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมต่างๆของโครงการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม นับจากผลการกดไลค์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ : studentlifeinthailand@gmail.com  
 • โดยต้องสรุปแนวคิดหลักและเค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4
 • แนบลิงค์ซึ่งอัพโหลดคลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 • กดไลค์กับคลิปที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561 ทาง เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศผลตัดสิน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 • จัดพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนสิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน : nsnodin@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผศ.ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Dec 2017 10:00 to 11 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.