^ Back to Top

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” และประกวดทีมเชียร์

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 416,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็น นิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชั้นปีที่ 2 - 4 ไม่จำกัดคณะ
 2. สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน นำเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน และมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นที่ปรึกษาทีม
 3. แผนงานที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขัน สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อ.ส.ค.
 4. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
 5. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 6. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

รูปแบบการประกวด
นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องทำการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่

 1. การประกวดแผนสื่อสารการตลาด (IMC Plan) ภายใต้โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค”
 2. การประกวดทีมเชียร์ (นักศึกษาทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด 10 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2560
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการ พร้อมชี้แจงโจทย์ 4 พื้นที่ 13 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
 • กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 15 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม 30 พฤศจิกายน 2560
 • ส่งผลงาน Clip VDO 15 ธันวาคม 2560
 • โหวต Clip VDO 16 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2561
 • กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 12-14 มกราคม 2561
 • นำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกแผนระดับภูมิภาค
 • ประกวดทีมกองเชียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 ทีม 3 กุมภาพันธ์ 2561
 • นำเสนอแผนงาน เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานวันโคนมแห่งชาติ รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-276-5812
 • E-mail: thaidenmarkworkshop@gmail.com
 • www.facebook.com/Thai-DenmarkWorkshop-1044789972272502

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสิริมา มีแก้ว

Total Prize Money: 
416,000 Baht
Deadline: 
17 Oct 2017 10:00 to 15 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.