^ Back to Top

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา"

ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด "Art For The Blind" หัวข้อ "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา" ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 640,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
 • สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานแต่ละแห่ง สามารถส่งกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

 1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา” โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/ArtForTheBlind กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครมายัง คณะจัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด โดยใช้ช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • Fax ไปที่หมายเลข 02 618 7879
  • Scan แบบฟอร์มใบสมัครส่งมาที่ info.artfortheblind@gmail.com หรือ ok_mass2002@yahoo.com
 2. นำเสนอแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (Conceptual Presentation) โดยจัดหารูปถ่ายประกอบ / ตัวอย่างภาพ / ตัวอย่างโมเดล และรายละเอียดอธิบายผลงาน ในการถ่ายทอดแนวความคิดของผลงาน ไปยังคนตาบอด ต่อคณะกรรมการ โดยให้เวลาการน่าเสนอกลุ่มละ 20 นาที (เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการ 5 นาที) โดยคณะผู้จัดการประกวดฯ จะประสานงานโดยตรงไปยังผู้เข้าประกวดแต่ละทีม เพื่อระบุวันที่จะนำเสนอ การจัดลำดับการนำเสนอและสถานที่ที่ใช้ในการนำเสนอ
 3. จัดทำผลงานศิลปกรรม โดยคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 10 กลุ่ม ทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind เพื่อจัดทำผลงานศิลปกรรม (ประติมากรรมสื่อผสม)
 4. ติดตั้งผลงานศิลปกรรม (ประติมากรรมและสื่อผสม) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยผู้จัดทำผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องจัดเตรียมชิ้นงานประติมากรรมและสื่อผสมมาทำการติดตั้งลงในบูธจัดแสดงขนาด 3x3 เมตร มีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร (ผนังแต่ละด้านปิดทึบสูง 1.5 เมตร และส่วนที่เป็นโครงถัดจากส่วนที่ปิดทึบ 0.5 เมตร รวมเป็น 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง) ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) เป็นงานทางด้านสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ
 5. ตัดสินผลงานประติมากรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2560 และประกาศผลทันที ทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind
 6. ทีมที่ส่งใบสมัครเข้ามาก่อน สามารถเลือกผลิตผลงาน สถานที่ตามโครงการพระราชด่าริก่อนทีมที่สมัครภายหลัง และทีมที่สมัครเข้ามาภายหลังไม่สามารถผลิตผลงานที่ซ้ำกับทีมที่สมัครเข้ามาก่อนได้ โดยคณะกรรมการจะแจ้งรายละเอียดทีมที่สมัครและUpdate การผลิตผลงาน ทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind

กำหนดเวลาการประกวด

 • การเปิดรับสมัคร 28 ก.ย. – 27 ต.ค. 2560
 • รอบคัดเลือก 28-29 ต.ค. 2560 นำเสนอแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน(Conceptual Presentation) ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 (ให้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการ 5 นาที) โดยคณะทำงานจัดการประกวดฯ จะประสานงานโดยตรง เพื่อระบุวันที่ทำการน่าเสนอ การจัดลำดับการนำเสนอ และสถานที่ในการนำเสนอและประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อจัดท่าผลงานศิลปกรรมต่อไปทาง www.facebook.com/ArtForTheBlind
 • ติดตั้งผลงาน 6 ธ.ค. 2560 (เวลา 24.00–09.00 น.) ติดตั้งผลงานที่จัดทำเสร็จแล้วลงในบูธขนาด 3x3 เมตร ที่ก่าหนด ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • รอบตัดสิน 7 ธ.ค. 2560 คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • จัดแสดงนิทรรศการ 8-12 ธ.ค. 2560 จัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 120,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 70,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (มี 7 รางวัล) โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจ่านวน 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด
 • คุณติ๊ก นภัสรพี จิตบุญ โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 ต่อ 108 มือถือ 092-7058678
 • คุณนก รัชนก ปัตเทสัง โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 ต่อ 107 มือถือ 083-178-0567
 • www.facebook.com/ArtForTheBlind
Contest Type: 
Total Prize Money: 
640,000 Baht
Deadline: 
07 Oct 2017 10:00 to 27 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.