^ Back to Top

ประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day"

ประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day"

Local Alike ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
 • กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและตระหนักคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2. สมาชิกในทีม 2-3 คน ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. หลังส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมได้
 4. สมาชิกในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิคชอป (วันที่ 4-5 พ.ย.) และนำเสนอผลงานในวันตัดสิน ( วันที่ 9 ธ.ค.)

รายละเอียดโครงการ

 • Local Alike ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการ ‘Make A day More Than A Day’ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับ 1 วัน จำนวน 1 เส้นทางในชุมชนจังหวัดต่างๆ ที่ Local Alike ร่วมงานด้วย
 • ทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเสริมสร้างองค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับคัดเลือก Local Alike จะเปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาร่วมพัฒนาต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวกับ Local Alike จนกว่าเส้นทางดังกล่าวจะใช้งานได้จริง

วิธีการสมัคร
รอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ คัดเลือก 10 ทีม

 1. Conceptual Design: แนะนำสถานที่น่าสนใจในท้องถิ่น 1 สถานที่ ต้องเป็นสถานที่ในท้องถิ่นของสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง ไม่จำกัดเนื้อหาหรือรูปแบบในการนำเสนอ สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 วิธีตามความถนัด คือ
  • โปสเตอร์: ขนาด A3 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi
  • วิดีโอคลิป: ความยาวไม่เกิน 1 นาที
 2. Q&A: ตอบคำถาม 3 ข้อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
  • แนะนำทีม
  • สาเหตุที่เลือกนำเสนอสถานที่ท้องถิ่นดังกล่าว
  • คุณค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร
   ฟอนต์: TH Sarabun New 16
 3. สำเนาบัตรนิสิตสมาชิกในทีม

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 13 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. 081-139-5593
 • mut@localalike.com
 • www.facebook.com/LocalAlike
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2017 10:00 to 13 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.