^ Back to Top

ประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ "ปอดแหก"

ประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ "ปอดแหก"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ “ปอดแหก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อ มี 3 ประเภท คือ
1. โครงการประกวด นวัตกรรมโมเดลเพื่อใช้ในการสอนเกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่ โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
2. โครงการประกวด นวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” โดย เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. โครงการประกวด ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การบาบัดผู้ป่ วยที่สูบบุหรี่ โดย เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1. ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 ท่าน
2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็น นิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจาของสถาบันการศึกษานั้นๆ
4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจากทางเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) เท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมประกวด

 • ใบสมัคร : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อมูลและส่งกลับมาในรูปแบบไฟล์ .PDF
 • เอกสารรับรองสถานะการเป็นนิสิต นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา จานวน 1 ชุด / คน มาที่ bpauthaek.ashthailand@gmail.com
 • ผู้ร่วมส่งผลงานต้อง Download ข้อมูลเพื่อใช้สร้างสรรค์งาน ผ่านช่องทางสื่อสารของโครงการ www.facebook.com/bpauthaek

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกาหนดรางวัลดังนี้

 • สื่อโมเดลทางการแพทย์ เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
  • รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ แบ่งเป็น 1 รางวัล ร เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • นวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”
  • รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบำบัดผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
  • รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แบ่งเป็น 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
คณะกรรมการอาจตัดสินให้รางวัลในแต่ละประเภท หรืองดรางวัลใดก็ได้ หากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงานใดสมควรที่จะได้รับรางวัล

กำหนดการประกวด

 • รับสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560
 • เปิดโครงการพร้อมการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักออกแบบสื่อมืออาชีพ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560
 • เปิดลงทะเบียนร่วมส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 • เปิดรับผลงานประกวด ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ขยายเวลาการรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20-31 ธันวาคม 2560 – 1-14 มกราคม 2561
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละประเภท นาเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
 • ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท วันที่ 30 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 • พิธีมอบ รับรางวัล ทีมที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลในงาน “มหกรรมฟ้าใส” วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิม พระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bpauthaek

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tanaphol Kanjanaphol

Total Prize Money: 
180,000 Baht
Deadline: 
28 Sep 2017 10:00 to 15 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.