^ Back to Top

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 ชิงเงินทุนพัฒนาโครงงาน พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยานศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาโครงงานที่เปิด
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาคณิตศาสตร์
3. สาขาเคมี
4. สาขาชีววิทยา
5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
6. สาขาวัสดุศาสตร์
7. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสม้คร พร้อมลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงาน
1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการศึกษาให้เรียบร้อย ที่ www.nectec.or.th/sims/login
2. เฉพาะหัวหน้าโครงงานลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน เลือกชื่อสมาชิกในทีมเข้ากลุ่ม พร้อมกรอกบทคัดย่อ และให้ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หัวหน้าโครงงาน upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงานในระบบ
4. ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน มาที่ศูนย์ประสางานโครงงาน YSC ภูมิภาคที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
หมายเหตุ
หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ผู้สมัครโสามารถแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และ e mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนมาที่ sims@nectec.or.th

ติดต่อสอบถาม

  • โครงการ YSC ฝ่ายพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 (สุนทรี)
  • e mail: fits@nectec.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์

File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2017 10:00 to 29 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.