^ Back to Top

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ
นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทุกแผนการเรียน) อายุไม่เกิน 19 ปี

หัวข้อการออกแบบ
1. เสื้อกีฬา
2. รองเท้ากีฬา

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานประกวดในนามบุคคล
 • นักเรียนจะส่งผลงานประกวด 1 หรือ 2 ประเภทก็ได้และแต่ละประเภทไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งประกวด
 • ระบุประเภทผลงานการประกวดให้ชัดเจน
  • เสื้อกีฬา
  • รองเท้ากีฬา
 • งานที่ส่งประกวดต้องมิใช่ผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดมาแล้ว

รายละเอียดการสมัคร

 • ประเภทเสื้อกีฬา
  • ออกแบบเสื้อกีฬาลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมลงสีและระบุรายละเอียดแรงบันดาลใจ
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grandsport.com, www.facebook.com/gsteenage หรือจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ประเภทรองเท้ากีฬา
  • ออกแบบรองเท้ากีฬาลงบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มรองเท้ากีฬาตัวอย่างที่กำหนดในใบสมัครพร้อมลงสีและระบุรายละเอียดแรงบันดาลใจ
  • สามารถเลือกประเภทรองเท้ากีฬาในการออกแบบ เช่น ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ฟุตซอล,วิ่ง ฯ
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grandsport.com , www.facebook.com/gsteenage หรือจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ส่งผลงานมาที่

“โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11” (พร้อมระบุประเภทการประกวดที่มุมซอง)
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
26,28 ซ.รามคำแหง 65 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กำหนดระยะเวลา

 • ส่ผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 (โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยผู้ผ่านเข้ารอบต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีผลงานได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินไปยังสถานศึกษาโดยตรงและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0-2318-3000 ต่อ 351
 • E-mail Address: gsteenage@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
24 Jul 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.