^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่' ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อม พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริต

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

ประเภทของการประกวด
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560 มาที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

รางวัล และ ทุนการศึกษา

 • รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม (รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท)
  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
  • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
  • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
  • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote
  • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
  •  ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
 • รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม คอมเม้นท์ และแชร์สูงที่สุดทาง www.youtube.com/truemoveh
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู โทร. 02-764-9773
 • E-Mail Address : ppyactivities@trueplookpanya.com
 • www.facebook.com/TrueYoungProducerAward.YPA
Deadline: 
07 Jul 2017 10:00 to 29 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.