^ Back to Top

ประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560

ประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมน้าแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและ/หรือชุมชน
2. เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและ/หรือชุมชนอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้เยาวชนเป็นก้าลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของของโรงเรียนและ/หรือชุมชน
5. เพื่อให้เยาวชนขยายเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • ผู้ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน
 • ดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนของตน และทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งรอบประเมินและรอบตัดสิน

หลักการในการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วยเยาวชนในชุมชน หรือเยาวชนในสถานศึกษา จะต้องมีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) จำนวน 6 คน ต่อ กลุ่ม ซึ่งภายในกลุ่มจะต้องประกอบด้วย รุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่มีอายุต่างกันมาด้าเนินงานร่วมกัน
2. เยาวชนและที่ปรึกษาทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างต่อเนื่องทั้งระดับภาคและระดับประเทศ
3. โรงเรียนหรือชุมชน สามารถส่งโครงการได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านััน ทัั้งนีต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มและดำเนินงานโดยเยาวชน มีขอบเขตพื นที่ดำเนินงานชัดเจน และมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่
4. โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบของโครงการและเยาวชนที่ปรึกษาใหม่ทั้งหมด
5. โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องนำหนังสือตอบรับยืนยันจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแสดงเพื่อใช้ลงทะเบียนในกิจกรรมค่าย
6. ผู้แทนกลุ่มเยาวชนที่ร่วมโครงการ จะเข้าร่วมการประเมินในกิจกรรมค่าย เดือนตุลาคม 2560 และนำความรู้จากค่ายไปปรับแก้ไขโครงการ

วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารกรอบร่างโครงการตามแบบที่ก้าหนด โดยเลือกช่องทางการน้าส่งเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง
  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาคาร 608 พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า)
  ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300
  ระบุมุมซองว่า “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ”
 • ช่องทางที่ 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • อีเมล์: admin@utokapat.org
  • กรุณาตั้งชื่อไฟล์ “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า + ชื่อโรงเรียน/ชุมชน” ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟเวิร์ด(Microsoft Word) หรือ pdf เท่านั้น
  • ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า_โรงเรียนxxxx”

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 • กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับหนังสือตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิฯ เพื่อเป็นเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โดยที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน จะต้องลงนามรับทราบ และส่งส้าเนาให้มูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0 2282 2604 ก่อนถึงวันเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่าย อย่างน้อย 7 วัน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 50,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 30,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี และเงินรางวัล จ้านวน 10,000 บาท (จ้านวน 1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเงินรางวัล จ้านวน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณศราวดี โทร 02-282-3320

Deadline: 
07 Jul 2017 10:00 to 31 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.