^ Back to Top

(ยกเลิก) ประกวดออกแบบ “สวนกึ่งสำเร็จรูป” (Modular Instant Garden)

ประกวดออกแบบ “สวนกึ่งสำเร็จรูป” (Modular Instant Garden)

(ยกเลิก) บ้านและสวนแฟร์ "Massclusive" (ปลายปี) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สวนกึ่งสำเร็จรูป” (Modular Instant Garden) ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด
1. ให้ผู้ประกวดสมมุติตัวเองว่ากาลังจะทำธุรกิจจัดสวน โดยต้องการออกแบบสวนที่มีโครงสร้างสำเร็จรูปที่สามารถนาไปประกอบและจัดเป็นสวนในสถานที่ต่างๆ กันออกไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบสวนได้ตามรสนิยมของลูกค้า (ให้สมมติรสนิยมของลูกค้าขึ้นมาเอง) โดยให้สวนนี้เป็นสวนที่ใช้โครงสร้างที่สามารถก่อสร้างได้ง่าย ใช้ซ้าได้ง่าย และ สามารถโยกย้ายปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นหรือสถานที่ได้โดยสะดวก แต่ความสมบูรณ์ของสวนยังคงไว้ซึ่งหลักการออกแบบสวนที่ดีคือ มีความงาม ไม่มีอุปสรรคในการใช้งาน และการดูแลรักษาสวนได้ง่าย
2. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ
3. ภาพรวมของสวนในพื้นที่ขนาด 4.5x5 เมตร โดยมีผนังสูงที่ด้านหลังสวนสูงไม่เกิน 2.4 เมตร และอีกผนังด้านข้างด้านหนึ่งด้านใดสูง 1.5 เมตร ซึ่งกำหนดให้ทึบหรือโปร่งก็ได้
หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้ประกวดจะต้องออกแบบฉากหลังเอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกวด
4. นำเสนอแปลนมาตราส่วน 1 : 10 จานวน 1 รูป และรูปทัศนียภาพตามความเหมาะสมลงบนกระดาษ และติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A1 (59x84 ซม.) จานวน 1 แผ่น พร้อมระบุแนวคิด การใช้องค์ประกอบสวน พรรณไม้ และงบประมาณ (ตามความเหมาะสม) ลงในแบบด้วย
5. แบบประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมวงเล็บว่า (ประกวดสวน) ลงบนกระดาษขนาด 10x15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงาน
6. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน

หมายเหตุ

 • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใดๆ

กำหนดการ

 • หมดเขตรับแบบสวน : วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ภายใน 18.00 น.
 • วันตัดสินผลงาน
  • รอบคัดเลือก : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
  • รอบชิงชนะเลิศ : ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน ต้องเข้าจัดสวนจริง ณ ลานประกวด Garden Zone ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงผลงานในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2560” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลเป็นทางการ
  • รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
  • รางวัลมหาชน : วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (ใช้วิธีเก็บคะแนนจากผู้ชมสวน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เป็นเงิน รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
แบบสวนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ชิ้น จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดสวน รายละ 40,000 บาท (รวมค่าฉากหลังสองด้าน ซึ่งผู้ประกวดต้องจัดทาเอง)

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์และการตอบโจทย์ “สวนกึ่งสาเร็จรูป” (Modular Instant Garden)
2. ความสวยงามโดยรวม
3. องค์ประกอบสวน และพรรณไม้
4. ประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสม
5. ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป
6. ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริง และดูแลรักษา

สถานที่ส่งผลงาน

กองประกวด (ระบุประเภทการประกวด) นิตยสารบ้านและสวน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
378 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ติดต่อสอบถาม

 • กองการประกวด “สวนกึ่งสาเร็จรูป”
 • โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4207, 4276
 • e-mail : ath@amarin.co.th
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
20 Jun 2017 10:00 to 15 Sep 2017 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.