^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0” ชิงเงินสนุนสนุนการทำโครงงาน พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2. สามารถดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3. มีจิตวิทยาศาสตร์ ค่านิยมหลัก 12 ประการ อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีจิตสาธารณะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศในทุกสังกัด
2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน
3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นโครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง หรือโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนาและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความรู้ ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย อาชีพ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิต

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับโครงงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
 • ปิดรับโครงงาน วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • แจ้งผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
 • นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
 • นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

ระเบียบการสมัคร
1. ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน
2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 6 โครงงาน
3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกโครงงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
4. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย

 • เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ ตามหลักการเขียนโครงงานที่ถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงงานและประเภทของโครงงานอย่างชัดเจน
 • กรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.trueplookpanya.com รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าวได้เองตามตัวอย่าง
 • แนบไฟล์ภาพโดย write ลงแผ่น CD แนบมาในเอกสาร ประกอบด้วย
  • รูปขั้นตอนการทำโครงงานที่ชัดเจนจำนวน 5 - 7 รูป
  • รูปนักเรียนที่ทำโครงงานเห็นหน้าชัดเจนจำนวน 2 รูป
  • รูปผลงานที่สำเร็จจำนวน 2 รูป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลเหรียญทอง 
  • ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
  • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 7,000 บาท
  • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 •  รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
  • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 7,000 บาท
  • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน รางวัลละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มบริษัททรู
 • ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  จากโครงการทรูปลูกปัญญา  ประกอบด้วย
  • เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 43 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  
  • ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม พร้อมช่องรายการสาระความรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 80 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตสัตว์ Animal Planet ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม National Geographic Channel ช่องสารคดี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก History Channel, Discovery Channel True Explore wild True Explore Life ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark เป็นต้น
  • สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ “ทรูคลิกไลฟ์” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  
  • สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
  • เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้
  • หนังสือการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก
  •  หนังสือนิทาน 5 ให้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ในหลายๆ รูปแบบ

สถานที่ส่งโครงงาน

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย)  ถ.ราชปรารภ  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

คุณสุชีรา เจศรีชัย โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 72150 โทรสาร 0-2656-3228

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ  โทรศัพท์  08-6388-2431
  • รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  โทรศัพท์  08-1922-0853
  • อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์  โทรศัพท์  08-1875-5832
 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทรศัพท์  0-2764–9763
File attachments: 
Deadline: 
14 Jun 2017 10:00 to 05 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.