^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีความสนใจ วิทยาศาสตร์การกีฬาได้นาเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นและประดิษฐ์ผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เยาวชน ประชาชนที่สนใจ ให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3. เพื่อริเริ่มให้เกิดการนาไปสู่การผลิตวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ ลดการสูญงบประมาณภาครัฐสู่ต่างประเทศต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดได้ทั้งในนามของ บุคคล หรือ นิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเท่านั้น
2. ผู้สมัครสามารถสมัครในรูปแบบเดี่ยว หรือทีม ก็เป็นได้ หากสมัครในรูปแบบทีม ต้องมีสมาชิกในทีมจำนวนไม่เกิน 10 คน
3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ อาจเคย หรือ ไม่เคย ส่งเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของกรมพลศึกษา มาก่อนก็เป็นได้
4. ไม่จำกัดสถานภาพทางการศึกษาและวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์
1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของผู้สมัครเองเท่านั้น
2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการคิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ พัฒนาระบบ การทางานจากสิ่งประดิษฐ์เดิม โดยที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องสามารถนำเสนอแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่นั้นขึ้นมาได้
3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตขึ้นเพื่อใช้งานได้จริง และสามารถแสดงวิธีการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ ของการผลิต
4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ก่อให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้ใด

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2560

วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถติดต่อประสานงานเพื่อ
1. ขอรับรายละเอียดกิจกรรมการประกวดฯ และเอกสารการสมัครเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้ที่...

 • กองอานวยการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560
  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2219-2671 หรือ sportscience.dpe.go.th หัวข้อ ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
  เลขที่ 2590 ซอยลาดพร้าว 128/2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ 02-375-5020 โทรสาร 02-769-8155

2. ส่งเอกสารสมัครเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่

 • ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
  เลขที่ 2590 ซอยลาดพร้าว 128/2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์ 02-375-5020
 • โทรสาร 02-769-8155
 • E-mail : sportscienceinnovative.2017@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-375-5020
 • E-mail : sportscienceinnovative.2017@gmail.com
 • Facebook : การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560
Total Prize Money: 
300,000 Baht
Deadline: 
02 Jun 2017 10:00 to 20 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.