^ Back to Top

ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture

ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา #CrafttheFuture ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด
1. SACICT Craft Trend : การนาแนวคิดของ SACICT Craft Trend หรือ แนวคิด Craft Innovation เป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรม
2. Crafts Tools & Materials : การมุ่งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับงานหัตถกรรม วัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบทดแทน
3. Crafts & Community : ผลักดันหัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือ (Craft Collaboration) สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน

ลักษณะของโครงงาน
1. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นโครงงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในท้องถิ่นชนบท หรือเขตเมืองแต่ต้องไม่ไกลจากสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ หรือ ในภูมิลำเนาของตนเอง หรือ ในพื้นที่ใกล้เคียงนอกเหนือจาก พื้นที่ของสถานศึกษา
2. เป็นโครงงานที่นิสิต/นักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสาขาของตน คิดสร้างสรรค์ จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือ สิ่งแวดล้อม ประการใดประการหนึ่ง หรือในลักษณะบูรณาการ
3. แม้ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” มีกำหนดสิ้นสุดในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 แต่ กิจกรรมและผลกระทบของโครงงานจะต้องมีผลสืบเนื่องต่อไปในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงกาหนดการตัดสินโครงงานทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ระหว่างทีมนิสิตนักศึกษากับสมาชิกภายในชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย และต้องแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมโดยที่ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย สามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองต่อไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกิจกรรม ของทีมนิสิต/นักศึกษาแล้วก็ตาม
4. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารแนบ)
5. โครงงานที่เข้าประกวดนั้นต้องไม่ใช่ผลงานหรือโครงงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานอื่น และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศ.ศ.ป.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประเภทอุดมศึกษา (กำลังศึกษาอยู่)
2. ส่งในลักษณะบุคคล หรือ กลุ่ม

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.sacict.or.th หรือ ทาง ตู้ปณ. 98 ปณ. ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
2. ผู้สมัครต้องยื่นสมัครออนไลน์ ต้องส่งรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งโครงงานในรูปแบบเอกสาร โดยเอกสารโครงงานที่ส่งต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารแนบ) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบแรก โดยผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอโครงการด้วยตัวเอง

รูปแบบการแข่งขัน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน (ตรวจเอกสาร คุณสมบัติ) ประกาศผ่าน Web-site: www.sacict.or.th และ E-mail เพื่อรับเลขรหัสประจาราย/กลุ่ม และรายละเอียดการนัดหมาย

กำหนดการ

  • บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ช่วงเปิดรับสมัคร
  • 17 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาร่างแนวคิดและประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่1
  • 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจง และรับเงินสนับสนุน
  • กรกฎาคม 2560 – สิงหาคม 2560 ผู้ได้รับคัดเลือกฯ 10 ราย/กลุ่มสุดท้าย ลงพื้นที่แลกเปลี่ยน ดำเนินงานตามแผนที่เสนอ พร้อมจัดทำผลงาน
  • 30 สิงหาคม 2560 ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ติดตั้งผลงานในงาน
  • 31 สิงหาคม 2560 ผู้ได้รับคัดเลือกรอบที่1 นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ กรรมการตัดสินผลงาน
  • 31 สิงหาคม 2560 พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ

ติดต่อสอบถาม
คุณพันธิตรา แสนกุลศิริศักดิ์ โทร 035 367 054-6 #1359

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Niti Nimala

Deadline: 
31 May 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod