^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. สัญชาติไทย
๓. บิดาหรือมารดาไม่เป็นชาวเวียดนาม

เกณฑ์การประกวด
๑. หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ”
๒. ความยาวในการพูด ๕ นาที (ประมาณ ๑ หน้า A๔)

วันกำหนดส่งใบสมัครและวันประกวด

  • ส่งใบสมัครและบทสุนทรพจน์ ได้ที่ E-mail : iei@ubru.ac.th หรือ โทรสาร : ๐๔๕-๔๗๔๑๔๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขยายเวลาถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
  • ประกวดในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก ๓๐ สถาบันการศึกษานานาชาติ

รายละเอียดรางวัล
๑. รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด ๕,๐๐๐ บาท โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
๒. รางวัลดีเด่น เงินสด ๓,๕๐๐ บาท โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
๓. รางวัลสร้างสรรค์ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร
๔. รางวัลชมเชย เงินสด ๕๐๐ บาท ประกาศนียบัตร (๒ รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
๐๙๕-๖๐๕-๖๑๐๘ (ในวันเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
24 May 2017 10:00 to 09 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.